Efektivní zabezpečení vozu
www.znacenivin.cz11.png
www.znacenivin.cz12.png
www.znacenivin.cz10.png

Návod

 
                             

1. Před samotnou aplikací si pozorně překontrolujte správnost znaků VIN
na všech šablonách, tak aby souhlasila s Vaším VIN číslem v technickém
průkazu,případně s Vámi požadovaným označením! V případě neshody znaků
dále nepokračujte v leptání a kontaktujte prodejce.

 

IMG_20160822_181914.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Vytáhněte boční skla vozidla do polohy max. vytažení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Skla musí být v místech leptání před nalepením šablony zcela suchá a čistá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Vyjměte postupně šablony s VIN číslem a nalepte je vodorovně
z vnější strany skel.
Pokud možno, se nejčastěji šablona lepí do pravého
dolního rohu vnější strany skla,
viz.obrázek níže. Doporučujeme nechat
mírný odstup od těsnění skla, cca ve velikosti varovné
nálepky.Vyznačený
VIN kód nesmí být v zorném poli řidiče a nesmí bránit, omezovat řidiči 

ve výhledu! VIN kód se nevyznačuje do štítku skla, dálniční známky, fólie atd.

 

IMG_20160826_113501.jpg
IMG_20160826_113803.jpg
IMG_20160826_114223.jpg
IMG_20160826_112718.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Vytěsněte vzduch z pod šablony, např plastovou kartou, pravítkem, atd.
Překontrolujte znakyna šabloně, čitelnost, správné nalepení a shodu znaků
s Vaším požadavkem.

IMG_20160822_183838.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
 Po nalepení šablon, naneste pomocí vatové tyčinky leptací pastu do středu šablony 
v místech,kde jsou perforované znaky VIN kódu a nechte působit cca 5 min. Pasta musí být 
nanesena rovnoměrně ve vrstvě cca 0,5 mm. Nikdy neaplikujte pastu mimo prostory, kde nejsou 
perforované znaky VIN kódu! Může dojít k nevratnému poškození skla i samotného vozidla.
V případě nežádoucího styku leptací pasty mimo perforované znaky VIN kódu, neprodleně 
z postiženého místa odstraňte pastu vlhkým hadrem a místo důkladně omyjte dostatečným 
množstvím vody.

 

IMG_20160826_113238.jpg
IMG_20160822_185701.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
. Očištění skla, vlhkým hadrem setřete leptací pastu z šablony. Dbejte na to, aby se leptací
pasta nedostala 
mimo vnější prostor šablony. Po sejmutí šablony dostatečným množstvím
vody pečlivě omyjeme sklo. Pasta musí být dokonale smyta, tak aby na skle nezůstaly
žádné
zbytky. Následně otřeme suchým hadrem.

 

IMG_20160822_185847.jpg
IMG_20160822_190319.jpg
IMG_20160822_190345.jpg
IMG_20160829_114959.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
. Nalepení varovné nálepky provádíme z vnitřní strany skla, aby v průhledné části samolepky 
byl vidět vyznačený VIN kód vozidla. Varovné samolepky lepíme nejčastěji na sklo předních dveří.

 

Informativní umístnění VIN kódu na skla vozidla, viz. bod 4.

 
Kresba umístnění VIN kódu.gif

Upozornění! Označování skel provádějte podle uvedeného postupu.
Dodavatel neodpovídá za škody, které vzniknou jeho nedodržením.

Před samotnou aplikací dokonale prostudujte návod a bezpečnostní
pokyny. V případě nejasnosti kontaktujte prodejce. 

Bezpečnostní pokyny -
Pozor žíravina! Uchovávejte mimo dosah dětí, nevidomých
a nepovolaných osob. Dodržujte zásady bezpečnosti práce
a hygieny. Používejte ochranné pomůcky, vhodné ochranné
rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv, ochranou masku
s vhodným protiplynovým filtrem, nejsou součástí balení.
Zamezte styku leptacího krému s pokožkou, sliznicemi, chraňte
oči, nevdechujte, nekonzumujte. Při práci nejzte, nepijte, nekuřte.
Krém aplikujte v dobře větratelných prostorech. Nebezpečí
nadýchání jedovatých výparů.

Pokyny pro první pomoci -

Zasažené očí: vyplachujte dostatečným množstvím vody
po dobu nejméně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.

Kůže: odstraňte znečištěný oděv a osprchujte postižené místo.
Ihned zavolejte svého lékaře. Před opětovným použitím
kontaminované oblečení vyperte.

Při nadýchání: zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při nepravidelném
dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Volejte ihned
lékaře.

Po požití: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

 

Výsledek obrázku pro toxický

Vyhledejte okamžité lékařskou pomoc. Postupujte podle pokynů lékaře. 

R25 Toxický při požití.

R34 způsobuje poleptání.

R35 Způsobuje těžké poleptání

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.

S29 Nevylévejte do kanalizace.

S36/37/39 Používejte ochranný oděv a rukavice a ochranné
brýle / obličejový štít.

S45 V případě úrazu nebo nemoci lékařskou pomoc
(pokud možno ukažte toto označení).

Obsahuje: Kyselina sírová fosforečná, kyselina bifluorid amonný.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí .V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte -

E-mail: znacenivin@gmail.com
Tel: +420 722 009 209

Copyright © 2016 www.znacenivin.cz 

Všechna práva vyhrazena.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one